Haqqımızda

      Agroinvestor MMC 2014-cü ild?n f?aliyy?t göst?rir.  ?irk?timiz suda h?ll olunan gübr?l?r v? bitki d?rmanlar? (pestisidl?r) sat??? il? m???ul olur, Avropan?n, Türkiy?nin, ?ri Lankan?n v? Amerikan?n aqrar sektorda önd? ged?n ?irk?tl?ri il? ?m?kda?l?q edir v? onlar?n m?hsullar?n? Az?rbaycan fermerl?rin? t?qdim edir. Biz a?a??dak? ?irk?tl?rin Az?rbaycanda r?smi distibütoruyuq:

 

 Pestisidl?r:

 • Safa Tarim (Türkiy?)
 • Ege Geli?im (Türkiy?)
 • Agriphar S.A (Belçika)
 • Palatina Handles Gmbh (Almaniya)

Suda h?ll olunan gübr?l?r

 • Van ?peren (Hollandiya)
 • Olimpium (Türkiy?)

Cocopeat (torpaq ?v?zl?yici)

 • Riococo (AB?)
 • Pelemex (?srail)
 • Noramix (?ri Lanka)

     Üzüm v? meyv? ba?lar?nda  m?ftill?ri bir-birin? calamaq üçün detallar v? m?ftil ç?k?n aqreqatlar

 • Gripple (Böyük Britaniya)

 

Komandam?z - aliml?r, elmi-t?dqiqat institutlar?n?n ?m?kda?lar? v? uzun ill?r k?nd t?s?rrüfat?nda çal??m?? müt?x?ssisl?rd?n t??kil olunmu?dur.

?irk?timizin ?sas f?aliyy?ti:

 •          Az?rbaycan fermerl?rin? x?st?lik v? z?r?rvericil?r? qar?? düzgün mübariz? t?dbirl?rinin seçilm?sin? köm?k etm?k;
 •          Bitkil?rin böyüm? v? inki?af?n? t?min ed?n, bol v? yüks?k keyfiyy?tli m?hsuldarl??a z?man?t ver?n texnologiyalar?n t?tbiqin? nail olmaq;
 •          ?stixanalarda pomidor, xiyar, çiy?l?k v? dig?r bitkil?rin ?n münbit inki?af?n? t?min ed?n v? torpa?? ?v?z ed?n cocopeat (kokos qab???ndan haz?rlanm??) m?hsullar? il? t?min etm?k v? bu texnologiyalara ?n uy?un gübr?l?m? sisteminin seçilm?sind? yard?mç? olmaqdan ibar?tdir.

M?qs?dimiz - Az?rbaycanda k?nd t?s?rrüfat? il? m???ul olan fermerl?ri ayr? – ayr? bitkil?r üzr? bol v? keyfiyy?tli m?hsula z?man?t ver?n texnologiyalarla t?min etm?k, onlar? maarifl?ndirm?k v? elmi-praktiki d?st?k verm?kd?n ibar?tdir.

SON YENİLİKLƏR

Ingiltərənin Şeffeld şəhərində yerləşən “Gripple” şirkətinin 30 illik yubiley tədbirində “Agro İnvestor” əməkdaşlarının iştira

Gripple şirkətinin əsas məhsulları meyvə və üzüm bağlarının qurulmasında istifadə olunan avadanlılardan ibarətdir. Dünyanın bütün qitələrində

Elmi-praktiki seminarlar.

Quba Regional Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzində və Şəmkir rayonunda “Meyvə bağlarının gübrələnməsi” və “İstixanalarda torpaqda becərilən pomidor və xiyar” mövzusunda elmi-praktiki seminarlar.

Əkinçilik sərgisi

12-16 oktyabr tarixlərində Fito Trade MMC-nin əməkdaşları Türkiyənin Bursa şəhərində "Əkinçilik Sərgisi"ndə iştirak etmişlər

© 2019 Fitotrade